TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

22/12/2021 16:46

   Công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBBC và sự tuyên truyền, vận động, thuyết phục của UBMTTQ xã và các ban ngành đoàn thể cùng với sự nhiệt tình, trách nhiệm của các thành viên trong Ban bầu cử, Tổ bầu cử, sự đồng tình ủng hộ của cán bộ và  nhân dân trong toàn xã đã góp phần hoàn thành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và  đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp, an toàn,dân chủ, đúng Luật. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, mỗi công dân thực hiện quyền chính trị của mình, quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương nói riêng.